Slovník supervize

Co je supervize?

˜Evropská asociace pro supervize ji definuje jako "činnost, při které prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek uvažujeme nad (1) úrovní péče o klienta a (2) zvyšujeme pracovníkovu schopnost reflexe (uvědomovaného vnímání) vlastní práce a (3) sebereflexe“. Interakci jako jádro supervize zdůrazňují ˜Macintosh a Phelps (2000): „Supervize je interakce mezi dvěma nebo více jedinci za účelem sdílení určitých poznatků, oceňování/hodnocení profesionálních kompetencí a poskytování zpětné vazby s konečným cílem rozvoje nových kompetencí, které usnadňují poskytování efektivních služeb a rozvíjejí profesionální kompetence.“ 


Jaké funkce supervize plní?

Základní funkce supervize jsou tři: podpůrná, vzdělávací a řídící. V každé konkrétní supervizi se ale všechny nemusí projevit současně. V některé supervizi sledujeme spíše funkci podpůrnou, v jiné se soustředíme spíše na aspekt vzdělávací. 

 • Podpůrné funkce: Supervizor funguje zčásti v roli patrona – autenticky podporuje odborný i osobní růst a rozvoj jednotlivců i programů; zaštiťuje svou odbornou prestiží pracoviště, vytváří bezpečný prostor pro nastolení problémů, potřebných změn, týmovou interakci, těžiště spočívá v poskytování ocenění a podpory, v pomoci se zvládáním stresu a v ujištění pracovníka, že není na svůj problém sám.
 • Vzdělávací funkce: Supervizor do jisté míry vystupuje v roli poradce – supervize  napomáhá v rozvoji dovedností, schopností a porozumění pracovníka, supervize může podporovat učení pracovníků, informovat a vzdělávat v nových přístupech, metodách práce v souvislosti se změnami poptávky, rozšíření povědomí o možnostech prevence syndromu vyhoření, možnosti práce se stresem, k udržení výkonnosti atd.
 • Kontrolní a řídící funkce: Role supervizora pak obsahuje určité prvky role manažera – sleduje a zajišťuje, že jsou chápány a dodržovány cíle organizace, program, hranice programu, služby; supervizor pomáhá v procesu stanovování priorit, kompetencí, pracovních rolí; supervize je koncentrována na bezchybný výkon profese, na zajištění kvality služeb, na to, co a jakým způsobem by pracovník měl dělat, supervizor pomáhá sledovat efektivitu práce, práce s časem. 

 Pěkné objasnění funkcí a cílů supervize lze najít také zde.


Kdo je supervizor?

Supervizor je člověk, který zprostředkovává pracovníkovi pohled na jeho vlastní pracovní činnost a její důsledky z jiné perspektivy (nadhled, náhled, introspekce jako pohled dovnitř, poznání) při zachování ohledu (respektu) vůči jeho citům, poskytuje podporu a povzbuzení pro jeho další rozvoj v pozitivním duchu.


Jak poznat dobrého supervizora?

Poznat dobrého supervizora není úplně snadné, určitá  vodítka mohou poskytovat následující kriteria:

 • Jaké má supervizor vzdělání, osvědčení, certifikáty?
 • Jakou má supervizor či organizace praxi? 
 • a) praxe v oblasti supervize
 • b) praxe v supervidovaném oboru
 • Jaké má supervizor reference (minulých klientů).
 • Jak s Vámi supervizor komunikuje?
 • Poskytuje supervizor nějaké záruky?
 • Nedochází v případě supervizora ke zdvojení rolí?
 • Hlásí se supervizor k etickým kodexům sociální práce/ EAS?
 • Je supervizor pro všechny zúčastněné akceptovatelný?

Jak poznat špatného supervizora?

Reprezentativní příklad velmi špatného supervizora: zde


Úspěšná supervize?

˜Pozná se úspěšná supervize? Je-li supervize úspěšná, supervizor i supervidovaný by měli odcházet s vědomím, že naplnili dohodnutý cíl (zakázku). Podstatné je, že supervidovaný se nesmí stát závislý na supervizi. Je schopen pokračovat ve svém životě, dále se rozvíjet sám, nebo ví kdy a kam se obrátit pro pomoc, radu, oporu pro další rozvoj˜. Dobrá supervize mají sloužit především jako odrazový můstek, který nám pomůže překonat bariéry, které se naskytly na cestě našeho života a v jejichž důsledku jsme se neúmyslně zpomalili, na chvíli zastavili  či bez povšimnutí odchýlili od cesty optimálního rozvoje, který nám pomůže znovu nastartovat, rozvinout, zkvalitnit stávající soubor znalostí, dovedností a návyků či odhalit zakrnělá místa, ˜avšak v žádném případě nemá suplovat naší vlastní aktivitu, stát se berličkou, která se po čase vždy změní na kouli na noze. 

Comments