Naše východiska

Historie naší práce

Naše společnost poskytuje systematickou podporu pomáhajícím profesionálům od roku 2007, kdy ji založil Doc. PhDr. Pavel Navrátil, PhD. jako odpověď na vzrůstající a naléhavou potřebu podpory pomáhajících profesionálů. Rok 2007 byl přelomem, který znamenal vyústění dosavadního studia i praktických zkušeností do systematické praxe ve prospěch pomáhajících profesionálů a jejich zaměstnavatelů. Supervizi v pomáhajících se ovšem věnujeme již od druhé poloviny 90. let 20. století. Nejprve v užším kontextu rozvoje občanského poradenství, později v rámci univerzitního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovnic a ještě později v rámci široké podpory neziskových organizací. V naší práci vycházíme z integrativního (systematicky eklektického) přístupu k supervizi. Uplatňujeme v něm ověřené prvky řady významných škol: 
  • systemické pohledy
  • model růstu V. Satirové
  • humanistické a existenciální perspektivy 
  • přístup orientovaný na úkoly
Sedmioký model supervize

Jako východisko supervizních procesů je pro nás tzv. sedmioký model supervize. Jeho výhodou je komplexnost a široká uplatnitelnost v různých supervizních situacích a podmínkách (Hawkins, Shohet, 2007). Podstata tohoto přístupu k supervizi leží v zaměření na rozmanité úrovně či roviny pomáhající zkušenosti supervidovaného, případně supervizora, které jsou systematicky a cyklicky v procesu supervize reflektovány. Oka tedy ukazují směr supervizního snažení, udávají osy, po nichž může supervidovaný situaci supervidovaného (případně také vlastní) sledovat. Každé tzv. oko reprezentuje jednu úroveň zkušenosti supervidovaného. Supervizor může postupně, ale zpravidla dle potřeb supervidovaného a supervizní situace  procházet následující oka:

1. oko: OBSAH
Jde o reflektování obsahu (problému, tématu) sezení supervidovaného pracovníka s klientem.

2. oko: STRATEGIE 
Jeho cílem je prozkoumání strategií a intervencí, které supervidovaný při práci s klientem použil.

3. oko: VZTAH
Je zaměřeno na prozkoumání vztahu pracovníka s klientem.

4. oko: PRACOVNÍK
Supervize je zaměřena na proces pracovníka (zkušenost, prožitky  pracovníka samotného).

5. oko: SUPERVIZNÍ VZTAH
Reflexe je orientována na supervizní vztah.

6. oko: SUPERVIZOR
V zornici oka je také supervizorův vlastní proces. Jeho zvláštním bodem je také modus 6a: vztah supervizor – klient

7. modus: KONTEXT 
Jde o zaměření na širší kontext.Comments