Aktuality

 Všem přejeme do nového 2017 mnoho úspěch v profesním a zejména osobním životě!

ASVSP organizuje výcvik ve spolupráci s ASSP a Modrou linkou

přidáno: 7. 4. 2017 1:17, autor: Pavel Navrátil   [ aktualizováno 7. 4. 2017 1:19 ]

Bližší informace: zde

Supervizor dle návrhu zákona o sociálních službách?

přidáno: 7. 4. 2017 1:09, autor: Pavel Navrátil


Ministerstvo práce a sociálních věcí má záměr vymezil kvalifikační podmínky pro pozici supervizora pro sociální služby. Významnou předností tohoto návrhu je požadavek na povinnost působit 6 let v sociálních službách. Tímto požadavkem by byli z možnosti provádět supervizi v sociálních službách vyřazeni všichni, kteří se svojí praxí a také vzděláním neprofilují v oblasti sociální práce a sociálních služeb. Je to logický a nezbytný požadavek růstu kvality supervizní práce v oblasti, která byla předmětem zájmu mnoha nekompetentních "podnikatelů". Bohužel v zákoně zůstal vágní kvalifikační požadavek, který jako předpoklad supervizní práce v sociálních službách stanovuje pouze jakékoliv vysokoškolské humanitní vzdělání a nikoliv jen vzdělání v sociální práci. 

Seminář k tématu "Hranice v profesionálním vztahu"

přidáno: 6. 4. 2017 10:00, autor: Pavel Navrátil   [ aktualizováno 6. 4. 2017 10:09 ]

Nabízíme organizaci jednorázového semináře i dlouhodobějšího kurzu s tématem hranic v pomáhajícím vztahu. V supervizích se dlouhodobě setkáváme s obtížemi profesionálů udržovat "zdravé" profesní vztahy. Schopnost být aktivním manažerem svých profesních vztahů je přitom klíčová kompetence pro přežití v profesionálním pomáhání.  V semináři se věnujeme například tématům: 1/ Co jsou to hranice profesního vztahu; 2/ Udržování profesního vztahu; 3/ Narušení profesního vztahu; 4/ Obnova narušeného vztahu; 5/ Organizační podpora zdravých profesionálních vztahů; 6/ Rizikové situace a profesionální hranice aj. Semináře se opírají o integrativní teoretická východiska, ale slouží zejména praktickému zvládnutí práce s hranicemi. 

V případě zájmu nás nevájehte kontaktovat. 

Mezinárodní konference k tématu klinické supervize

přidáno: 6. 4. 2017 9:15, autor: Pavel Navrátil   [ aktualizováno 6. 4. 2017 9:16 ]

The Thirteenth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision is devoted to clinical supervision theory, practice and research. The conference provides an opportunity for social workers, psychologists (school, counseling, clinical), nurses, marriage and family therapists, substance abuse counselorscounselor educators and other mental health professionals and educators to examine current issues in clinical supervision research and practice within and across professional disciplines. Join us for plenary sessions, workshops, roundtable discussions, poster sessions and evening networking dining events.

Zde jsou k dispozici podrobné informace o mezinárodní konferenci ke klinické supervizi.


Participace dětí

přidáno: 28. 8. 2014 9:36, autor: Pavel Navrátil   [ aktualizováno 28. 8. 2014 9:40 ]
 V rámci sub-projektu PF 134Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady dobré praxe ve Švýcarsku“, který byl podpořen z Fondu Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce, vzniká souborná studie příkladů dobré praxe. Sub-projekt realizuje Česko-britská o.p.s. Kniha je určena především pěstounům, profesionálním pečovatelům, sociálním pracovníkům, studentům sociální práce, ale také manažerům sociálních služeb v oblasti péče o děti a mladistvé. Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol a zpracovává témata z oblasti sociální práce s ohroženými dětmi a rodinami. Na našich stránkách Vám představujeme kapitolu zpracovanou Doc. PhDr. Pavlem Navrátilem, PhD.

Kapitola 2: Zavádění participace dětí a mládeže v kontextu kvality péče v sociálních službách

Úvod

Přestože žijeme v demokratické společnosti již téměř čtvrt století, stále ještě v mnoha sociálních službách přežívá duch paternalismu. Shodou okolností v posledních dnech zčeřila poklidnou letní hladinu českých médií informace o naprosto nevyhovujících podmínkách v Dětském domově v Liběchově na Mělnicku, kde do současnosti panuje nepřiměřeně tvrdý režim, v němž děti nejenže nejsou vnímány jako partneři, nýbrž s nimi bylo zacházeno spíše jako s trestanci (Mazancová, 2014). Přes takové excesy se však přeci jen zdá, že se začíná prosazovat názor, že organizace poskytující sociální služby jsou zodpovědné za podporu svých uživatelů na participačních procesech.  Dokonce nejen těch, které přímočaře souvisí s jejich osobním životem a individuálním plánem rozvoje, nýbrž i těch, které se vztahují k poskytování a utváření sociálních služeb v organizaci.

Krebs (2010) popisuje uplatňování participativní filozofie jako zásadní změnu postavení člověka, který přestává být objektem sociální politiky, a stává se jejím plnoprávným, odpovědným a respektovaným subjektem. Zapojení uživatelů do rozhodování se tak stává také důležitou složkou hodnocení kvality sociálních služeb. Pozvolna se tento trend uplatňuje i pro uživatele sociálních služeb, kteří patří do kategorie dětí a mladistvých. K následující studii mě bezprostředně inspirovala zkušenost z dětského domova RIEDERENHOLZ ve Švýcarském St. Gallenu, který prošel reformou a stal se modelovým příkladem participativně orientované organizace sloužící dětem. Hledisko „participativnosti“ zde bylo aplikováno nejen na přímou práci s dětmi, ale stalo se také kritériem hodnocení kvality dětského domova jako organizačního celku, v němž se duch participace stal součástí organizační kultury. Vzhledem k tomu, že obdobná proměna čeká řadu dětských domovů v České republice (a nejenom jich), považoval jsem reflexi této zkušenosti jako výborný startovní bod. Abych však svoji zkušenost z dětského domova Riederenholz zasadil do širšího kontextu, opírám se rovněž o literaturu, která se tématu zavadění participační filozofie do organizačního prostředí sociálních služeb pro děti a mládež věnuje.

Myšlenka, že se děti a mladiství mohou a mají podílet na rozhodování v kontextu sociálních služeb, se však neuplatňovala vždy. Dřívější pohledy na participaci se zaměřovaly převážně na dospělé, a také v oblasti služeb pro děti a mládež se vycházelo z předpokladu, že zapojením rodičů dochází automaticky k reprezentaci nejlepších zájmů dítěte.  McNeishová a Newman (2002) komentují vývoj participativního diskursu v anglosaském prostředí a konstatují, že v současnosti se zde ovšem již nevede debata o tom, zda děti a mladistvé do rozhodování zapojovat, ale spíše se hledají cesty, jaké přístupy k zapojení uplatňovat v různých podmínkách a situacích, aby toto zapojení dětí a mladistvých bylo účinné a autentické. V českém prostředí se zdá, že k samozřejmosti představy o zapojování dětí a mladistvých do rozhodování v kontextu sociálních služeb máme ještě dosti daleko. V následující studii se proto zaměřuji na participaci jako jednu z dimenzí kvality sociálních služeb a kladu si otázku: Jakými způsoby můžeme podporovat participaci v organizaci v kontextu zvyšování kvality sociálních služeb?


\\//

 

Knihu lze zdarma objednat na adrese:

__________________________________________________________________________________


Cejl 72

602 00 Brno

Česká republika, EU

 

tel. +420 545 243 923

fax +420 545 243 924

mobil +420 608 509 110

e-mail: info.ceskobritska@gmail.com

___________________________________________________________________________            

Supervizní výcvik

přidáno: 9. 12. 2012 15:20, autor: Pavel Navrátil   [ aktualizováno 7. 4. 2017 1:12 ]

Další zájemce o 240 hodinový výcvik v oblasti supervize prosíme, aby nás co nejdříve kontaktovali k domluvě o možném termínu otevření výcviku: Kontakty. Předpokládaný termín nového běhu je září 2017. 

1-6 of 6