Kdo jsme

Profesionálům v pomáhajících profesích (sociálním pracovníkům, učitelům, zdravotnickým pracovníkům aj.) jde primárně o zajištění odborné a kvalitní péče o klienta. Udržení této schopnosti ovšem vyžaduje přiměřenou a systematickou péči o vlastní zdroje. Každý pomáhající profesionál má svoje cesty, jak podporovat vlastní psychickou, sociální a tělesnou integritu. K základům osobní udržitelnosti špičkového výkonu v profesi ovšem patří také pravidelné využívání supervizní podpory. Každý pomáhající profesionál ji potřebuje, každý má na ni podle našeho názoru nárok. Naše organizace poskytuje své služby pomáhajícím profesionálům a jejich zaměstnavatelům již od roku 2007. Nabízíme Vám široké spektrum zkušeností, které můžete využít pro svůj rozvoj. Náš tým Vám pomůže například:

 • Identifikovat Vaše či organizační supervizní a rozvojové potřeby.
 • Navrhnout osobní či organizační supervizní plán. 
 • Nabídnout a zprostředkovat kvalifikované supervizory.
 • Zajistit dlouhodobou a efektivní podporu Vaší náročné práce.
 • Podpořit strategické plánování organizace. 
 • Koučovat jednotlivé manažery a pracovníky, aby dosáhly stanovených cílů. 

Naše závazky

Každý supervizní kontrakt chápeme jako důležitý závazek. Spolupráce v supervizi je založena na osobním a důvěrném vztahu, který je podmínkou účinné a bezpečné supervize. Dobře víme, že supervize vstupuje do citlivého osobního i organizačního prostoru.  A protože si tato fakta uvědomujeme, patří mezi naše garantované hodnoty níže uvedené principy, jejichž dodržování považujeme za samozřejmé a nepřekročitelné. Za svůj klíčový závazek ovšem považujeme důraz na osobní i profesní rozvoj klienta, který chápeme jako náš prvořadý a hlavní úkol. Plně se hlásíme k etickému kodexu sociálních pracovníků i k Etickému kodexu sociálních pracovníků a k Etickým zásadám Evropské asociace supervizorů.

 • Plně profesionální zázemí
 • Individuální přístup
 • Zaručená důvěrnost sdílených informací
 • Spolehlivost dohod
 • Orientaci na potřeby klientů
 • Důraz na přednosti a potenciál

Druhy supervize

Supervizi lze členit rozmanitými způsoby. Lze například rozlišovat supervizi případovou, jejímž úkolem je podpořit kvalitu práce s klienty, manažerskou, která je orientována spíše na problémy související s řízením. Supervizní podpora může být poskytována sociálnímu pracovníkovi, manažerovi a nebo může být předmětem činnosti supervizora celá organizace. Nabízíme veškeré obvyklé druhy supervizní podpory jak z hlediska  metod, forem i supervidovaných skupin profesionálů a zaměstnanců (sociální pracovníci, manažeři). Nejčastěji jsou u nás žádány tyto služby:

 • Individuální supervize
 • Skupinová supervize
 • Supervize týmu
 • Supervize organizace

Škála nabízených služeb je ovšem výrazně rozsáhlejší. Námi nabízené služby zahrnují různé formy organizačního poradenství,koučingu, outdoorových i klasických vzdělávacích aktivit. V případě Vašeho zájmu o jinou formu supervizní podpory konzultujte s námi. Jsme přesvědčení, že nalezneme vhodné řešení.   


Naši supervizoři splňují náročná kritéria

Supervizoři by měli být vyzrále osobnosti, kteří ve své profesi již něco dokázali. Být supervizorem je zajímavá a inspirující zkušenost, ale především závazek vůči naším klientům, náročným příjemcům supervize. Naši supervizoři jsou proto důkladně školeni a vybírání, aby své odpovědnosti vůči našim klientům dostáli za všech okolností. Jejich vysokoškolské vzdělání je vždy v sociální práci, přičemž důraz je rovněž kladem na dlohodobou praxi. Pozor na nekvalifikované supervizory, kteří se opírají pouze o psychologické vzdělání, zkušenost v psychoterapii. Pro supervizi sociálních pracovníků a v organizacích, které poskytují služby sociální práce, je potřeba kvalifikovaných supervizorů - sociálních pracovníků. Měli by splňovat nejméně následující kriteria:

 • Mají vysokou odbornost v sociální práci
 • Mají bohatou praxi v sociální práci 
 • Využívají nejnovějších poznatků
 • Mají dobré výsledky a reference 
 • Pracují v souladu s profesními a etickými standardy
 • Mají partnerské pojetí práce

Svět supervize

Tyto stránky Vás také pomohou zorientovat v zajímavém světě supervize. Vybaví Vás vším, co potřebujete o supervizi vědět, abyste ji mohli plnohodnotně využít ke svému nejlepšímu prospěchu. Naleznete zde také informace, diskuse a úvahy o supervizi v sociálních službách v ČR i ve světe. Supervize je nástroj, jehož využití je prospěšné jak organizaci, tak pracovníkovi, který ji využívá. Znalost tohoto prostředku může užitek supervize prohloubit. Základní informace o supervizi a jejích možnostech jsou soustředěny v sekci Slovník supervize.


Co brání využití supervize?

Supervize je jedním z podstatných zdrojů, které napomáhají pomáhajícím profesionálů zvládat nároky jejich profese. Existují náročné situace, v nichž lidé objektivně potřebují supervizní podporu více než obvykle. Ať už se jedná o kumulaci nadměrného stresu, či se jedná o složitý pracovní úkol, který by bylo výhodné prokonzultovat s externím specialistou, mají někteří lidé obavu ze supervizního vztahu, případně argumentují následujícími důvody, proč nemohou využít supervizi. Promyslete si, zda mezi Vašimi důvody proti supervizi nejsou některé z následujících bariér:

 • Předchozí (špatné) zkušenosti se supervizí
 • Osobní zábrany a obranné mechanismy
 • Potíže se vztahem k autoritě
 • Konflikt rolí supervizora (obava ze sankcí)
 • Praktické překážky (nedostupnost supervizora)
 • Potíže s přijímáním podpory
 • Překážky u zaměstnavatele

Pokud jste v seznamu nalezli svůj důvod, který Vám brání ve využití supervize, můžete se na nás obrátit, abychom jej společně prozkoumali. Pokud Vám brání ve využití supervize jiné důvody, budeme rádi takovou situaci konzultovat.


Supervize na dálku?

Supervizní sezení se obvykle provádí tváří v tvář za účasti supervidovaných i supervizora. Díky telefonu a internetu je uskutečnění supervize k dispozici i pro ty, pro něž osobní kontakt se supervizorem není z různých důvodů možný či vyhovující. Základní principy přístupu k supervizi jsou ovšem stejné, ať probíhá tváří v tvář nebo na dálku. Rozdíl je jen v tom, že supervize na dálku může probíhat prostřednictvím telefonu nebo pomocí služby Skype (viz. kontakty).Telefonickou či internetovou supervizi příjemci supervize obvykle zvažují z těchto důvodů:

 • Žijí v lokalitě, kde nejsou služby supervize k dispozici.
 • V případě, kdy jim situace neumožňuje přímou účast na supervizních sezeních.
 • Nemají potřebu osobního sezení.
 • Z řady dalších důvodů.

Téma pro supervizi?

Mnozí se ptají, zda je jejich téma vůbec vhodné pro supervizi. Bohatství supervizních témat je však velmi široké. Základní kategorie témat pro supervizi tvoři:
 1. Práce s klienty (případová supervize) 
 2. Identita (jednotlivce, skupiny, týmu) a vztahy v organizaci 
 3. Struktura, procesy, kompetence, role v organizaci 
 4. Zlepšení práce, změny, rozvoj, potřeby, očekávaní ve vztahu k tématům 1, 2, 3.
Nezdá se Vám, že Vaše témata spadají do uvedených čtyřech okruhů? Nevadí, rozhodně se nebojte zeptat. V případě, že společně zjistíme, že Vaše téma není pro supervizní práci, rádi Vám navrhneme jiné možnosti a případně doporučíme, kam se obrátit. 

https://sites.google.com/a/mujsupervizor.cz/mujsupervizor/home/supervize.png?attredirects=0
Rozdíl mezi supervizí a psychoterapií

Existuje opravdu zásadní rozdíl mezi supervizí a psychoterapií. Nevhodně kvalifikovaní supervizoři mohou překračováním hranic mezi těmito dvěma světy způsobit supervidovaným množství škod. Základní charakteristiky supervizní práce lze od psychoterapie odlišit takto: 


 • Supervize je orientovaná na práci s klientem, nikoliv na osobní problémy pracovníka.
 • Osobní materiál supervidovaného do sezení vstupuje jen tehdy, když přímo ovlivňuje diskutovanou práci nebo supervizní vztah. 
 • Pokud by supervizní rozbor odhalil více osobního materiálu, než je možné zvládnout v rámci supervize – je možné doporučit psychoterapii.